Polityka Prywatności Kurcze Pieczone

 

Szanując Państwa prawo do prywatności, dokładamy wszelkich starań, aby dane pozyskiwane przez Administratora, którym jest „KAZIMIERZ” Joanna Łukasz z siedzibą w Oławie, przy ulicy Bolesława Chrobrego 17/7, były przetwarzane zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

 

Poniżej przedstawiamy politykę prywatności stanowiącą spis zasad ochrony danych osobowych, ustanowionych na gruncie RODO, czyli ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Administratorem danych osobowych jest firma „KAZIMIERZ” Joanna Łukasz z siedzibą w Oławie, przy ulicy Bolesława Chrobrego 17/7. To właśnie Administrator decyduje o celach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem biuro@abi-kancelaria.pl lub z Administratorem pod adresem biuro@kurczepieczone.pl


Cel, czas i podstawa prawna przetwarzania danych

 

Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji następujących zadań:

– działania zmierzające do złożenia i realizacji zamówienia poprzez dostawę zamówionych produktów na wskazany przez zamawiającego adres, zawarcia
i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO, do kontaktu w celu nawiązania i realizacji umowy, przez czas określony w umowie, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych osobowych;

– rozpatrywanie ewentualnych skarg, wniosków i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu kontaktu w sprawie rozpatrywanych skarg, wniosków i reklamacji, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

– prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wywiązania się obowiązków prawnych ciążących na administratorze, do czasu wygaśnięcia obowiązków dotyczących przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych- z do zasady przez okres 5 lat od momentu w którym nastąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego.

– prowadzenie działań marketingowych, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia marketingu i promocji działań i produktów własnych- w przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną lub ustawą Prawo telekomunikacyjne i będzie przetwarzał dane do czasu wniesienia sprzeciw osoby, której dane dotyczą.

– monitorowanie terenu siedziby administratora danych oraz punktów usługowych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz ochrony mienia i zachowania standardów obsługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO nagrania przetwarzane są wyłącznie do realizacji celu w jakim zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

– przetwarzanie danych w ramach własnej strony internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane są współadministrowane przez Facebook i będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celu prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych.

– przetwarzanie plików cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkowników, określenia celów marketingowych i optymalizacji korzystania z serwisu internetowego. Informacje  o celu i czasie przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu dostępne są w Polityce plików cookies.

– zarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie rat. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO  i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów pracowniczych przez okres 10 lub 50 lat.
– prowadzenie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO dla kandydatów na pracowników oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO dla kandydatów na współpracowników, przez okres do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalszą rekrutację, nie dłużej niż rok.

 

Odbiorcy danych

 

W związku z profilem prowadzonej działalności Państwa dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:

– osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym współpracującym z Administratorem w zakresie usług świadczonych na rzecz Administratora;

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do na podstawie przepisów prawa;

– podmiotom wspierającym działalność Administratora na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznym systemów informatycznych, w tym firmie Microsoft, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych;

– dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, a także bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

– w przypadku kandydatów do pracy – również internetowym portalom rekrutacyjnym;

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych oraz dobrowolność ich podania

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez firmę Administratora, przysługuje prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania/poprawiania swoich danych;

– usunięcia swoich danych;

– ograniczenia przetwarzania swoich danych;

– przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda lub umowa;

– wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Więcej informacji na temat praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawarte jest w art. 12-23 RODO.

 

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem: https://uodo.gov.pl/p/skargi.

 

Czy musicie Państwo podawać swoje dane Administratorowi?

 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. Oznacza to, że jeżeli chcecie Państwo korzystać z usług oferowanych przez Administratora lub nawiązać z firmą współpracę lub zostać naszym pracownikiem, musicie państwo podać nam swoje dane. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza Europejskiego obszaru Gospodarczego, zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, w taki sposób, że w wyniku takie zautomatyzowanego przetwarzania mogłaby zapadać jakakolwiek decyzja, która wywołałaby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałaby na klientów, kontrahentów, jak również pracowników czy kandydatów do pracy.

0