Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE SIECI KURCZE PIECZONE

Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line sieci KURCZE PIECZONE określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług i sprzedaży przez sprzedawcę pod adresem: www.kurczepieczone.pl.

Sprzedawcą jest „KAZIMIERZ” Joanna Łukasz z siedzibą w Oławie, przy ulicy Bolesława Chrobrego 17/7, NIP: 9121030826, adres e-mail: biuro@kurczepieczone.pl, tel. (71) 303 74 10 lub (+48) 604 111 602.

Sprzedaż dokonywana będzie w ramach działalności „KAZIMIERZ” Joanna Łukasz.

Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.kurczepieczone.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie w sposób wygodny dla użytkowników, w szczególności poprzez wydrukowanie lub zapisanie na wybranym nośniku.

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży on-line sieci Kurcze Pieczone określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kurcze Pieczone za pośrednictwem strony: www.kurczepieczone.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).

2) Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia on-line w sieci Kurcze Pieczone.

3) Konsumencie należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, korzystający w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

4) Usługodawcy/Sprzedawcy należy przez to rozumieć „KAZIMIERZ” Joanna Łukasz z siedzibą w Oławie, przy ulicy Bolesława Chrobrego 17/7, określany także jako Restauracja sieci Kurcze Pieczone.

5) Formularzu należy przez to rozumieć nieodpłatną funkcję, za pośrednictwem której Klient może dokonywać określonych czynności w ramach prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży on-line na stronie internetowej Restauracji sieci Kurcze Pieczone.

6) Rejestracja należy przez to rozumieć jednorazową czynność, polegającą na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonaną za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Restauracji Kurcze Pieczone.

7) Produkcie należy przez to rozumieć towary znajdujące się w aktualnej ofercie sieci Kurcze Pieczone dostępnej na stronie internetowej https://kurczepieczone.pl/nasze-menu/

8) Usługach należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).

9) Umowie Sprzedaży należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Restauracji.

10) Zamówieniu należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz liczbę Produktów.

11) Kodeks Cywilny należy przez to rozumieć ustawę z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1145 t.j. z późn. zm.).

12) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2020 poz. 344 t.j. z późn. zm.).

13) Ustawa o prawach konsumenta należy przez to rozumieć ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 t.j. z późn. zm. ).
 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działalności są:

1) prowadzenie strony internetowej pod adresem: www.kurczepieczone.pl, za pomocą której Klient może uzyskać informację o sieci Kurcze Pieczone, świadczonych usługach gastronomicznych, co skutkuje możliwością przesyłania i odbierania danych przez Klienta udostępnianych przez Kurcze Pieczone za pośrednictwem swojej strony internetowej;

2) prowadzenie elektronicznego systemu zamówień on-line w sieci Kurcze Pieczone, za pomocą którego może dojść do zawarcia na odległość umowy  sprzedaży, świadczone przez Usługodawcę następnie na miejscu w jednej z lokalizacji sieci Kurcze Pieczone;

Korzystanie ze Sprzedaży on-line Kurcze Pieczone jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do komputera lub telefonu z dostępem do sieci Internet.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług, dla osób które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną powiadomieni o tym fakcie.

Korzystając ze Sprzedaży on-line Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
1) korzystania w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także powszechnymi zasadami dotyczącymi korzystania z sieci Internet;
 
2) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 
3) korzystania w sposób niezakłócający jego normalnego funkcjonowania;
 
4) korzystania w sposób nieuciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Informacje o Produktach, podane na stronie internetowej Kurcze Pieczone, w szczególności opisy Produktów, ich składniki, alergeny oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
 
1) złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego jeden z numerów telefonicznych dostępnych na stronie https://kurczepieczone.pl/lokalizacje/; zamówienie obejmuje dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Produktu i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności;
 
2) złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Kurcze Pieczone, obejmujące dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Produktu i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
 
Za pośrednictwem Formularza zamówienia, Zamówienia mogą być składane w godzinach funkcjonowania wybranego przez Klienta punktu sieci Kurcze Pieczone. Godziny pracy wszystkich aktualnie działających punktów dostępne są na stronie interntetowej https://kurczepieczone.pl/lokalizacje/
 
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem udostępnionego Formularza Zamówienia należy dokonać wyboru Produktów, wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 
Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w sposób umożliwiający wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę. 
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 
Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail, która stanowić będzie potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawca. Każdorazowemu Zamówieniu przypisany zostanie indywidualny numer Zamówienia.
 
Klienci składający Zamówienia w sieci Kurcze Pieczone przez telefon w celu złożenia Zamówienia zobowiązani są:
 
1) podać telefonicznie Sprzedawcy nazwę Produktów spośród Produktów znajdujących się na stronie internetowej Kurcze Pieczone (w dziale „Nasze Menu”) i jego ilość;
 
2) wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na Stronie Internetowej Kurcze Pieczone;
 
3) podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu.
 
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej: oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.
 
Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej potwierdzonej paragonem fiskalnym Sprzedawca fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP lub numer VAT Klienta.
 

4. DOSTAWA PRODUKTÓW
 
Dostawa Produktów jest ograniczona do miasta wybranego podczas procesu Zamawiania przez Klienta.
 
Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktów są wskazywane Klientowi na stronie Kurcze Pieczone w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów wysyłki oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 
Odbiór osobisty zamówionego Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 
1) Odbiór osobisty dostępny pod adresem odpowiednim do wybranej w procesie Zamawiania lokalizacji. Lokalizacje dostępne są nieprzerwanie na stronie internetowej https://kurczepieczone.pl/lokalizacje/  – w godzinach pracy wybranego w procesie Zamawiania punktu sieci Kurcze Pieczone.

2) Dostawa, która odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Złożenie Zamówienia z dostawą, zobowiązuje Klienta do odbioru Zamówienia we wskazanym terminie pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy.
 
Złożenie Zamówienia z odbiorem osobistym zobowiązuje Klienta do odbioru zamówienia we wskazanym terminie w wybranym w procesie Zamawiania punkcie. Godzina oraz adres punktu sieci Kurcze Pieczone znajdują się w podsumowaniu Zamówienia. Brak odbioru zamówienia w określonym w czasie określonym w punkcie może mieć wpływ na jakość zamówionego produktu, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 
Klient jest uprawniony do odmowy odbioru Zamówionego Produktu wyłącznie w sytuacji stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki, że Produkt został znacznie uszkodzony lub zniszczony.
 
W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Produktu Klient może zostać obciążony kosztami dostawy oraz kosztami zakupionego Produktu, chyba, że zachodzi sytuacja, o której mowa w ust. 7.
 
Celem zrealizowania Zamówienia Klient każdorazowo udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa do zlecenia na rzecz Klienta usługi kurierskiej Produktu objętego przedmiotem Zamówienia.
 

5. FORMY PŁATNOŚCI
 
Ceny Produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 

1) Płatność przelewem elektronicznym, kartą płatniczą lub PayPal;
 
2)Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze dostawy;
 
3) Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu paynow.pl i zgodnie z regulaminami wskazanych serwisów, zamieszczonych na stronach internetowych tych serwisów.

W przypadku braku potwierdzenia Płatności w systemie Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
Każdorazowo przed wysłaniem do Klienta, Produkty objęte przedmiotem Zamówienia podlegają procesowi weryfikacji pod względem jakościowym, w szczególności sprawdzany jest sposób opakowania Produktu.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego i przy uwzględnieniu szczególnego charakteru oferowanych Produktów o krótkiej przydatności.

Reklamacje wynikające z naruszenia ww. postanowień należy kierować na adres: „KAZIMIERZ” Joanna Łukasz z siedzibą w Oławie, przy ulicy Bolesława Chrobrego 17/7, adres e-mail: biuro@kurczepieczone.pl

Celem rozpatrzenia reklamacji Klient obowiązany jest przesłać lub dostarczyć dowód zakupu reklamowanego Produktu. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku przyjmowania reklamacji Klientów wysłanych na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem. Za dowód zakupu uznaje się m.in. potwierdzenie przelewu, paragon lub fakturę VAT.

Reklamacja zgodna z wytycznymi wskazanymi powyżej zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych. Decyzja reklamacyjna zostanie przesłana wskazany przez Klienta adres zamieszkania lub adres e-mail.

Klient niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Z uwagi na to oferowane przez Kurcze Pieczone Produkty mają krótkie terminy spożycia i łatwo podlegają zepsuciu w skutek upływu terminu do spożycia, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji, co wynika z art. 38 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta.

Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
 
2) przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy, lub innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia,
 
3) dezaktualizacji oferty Produktów na stronie internetowej Kurcze Pieczone w Dziale NASZE  MENU, w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywą ofertę dotyczącą Zamówienia złożoną przez sieć Kurcze Pieczone.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą.

Sprzedawca jest uprawniony do odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności złożonego Zamówienia, podmiotu, który je złożył, wadliwości miejsca dostawy Zamówienia etc.
 

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 

W związku z realizacją Usług Sprzedawca zbiera dane osobowe Klienta. Przestrzegane są przy tym w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Bez wyraźnej zgody Klienta, Sprzedawca nie będzie wykorzystywał jego danych osobowych w celach reklamowych, jak również w celu badania poziomu satysfakcji Klienta. Klient wyraża zgodę Sprzedającemu działającemu w ramach sieci Kurczę Pieczone na wykorzystanie danych osobowych jedynie dla potrzeb wykonania Zamówienia.

Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Prywatności Sprzedawcy, którą Klient może pobrać ze strony internetowej Sprzedawcy w formie przygotowanej do wydruku, korzystając z zakładki „Polityka Prywatności”.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Nie dotyczy to przypadku umowy zawartej z udziałem Konsumenta.

Sprzedawca jest w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawniony do zmiany Regulaminu, a o zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Klientów na stronie Kurczę Pieczone lub dostępnych kanałach informacyjnych tj. social media należących do Kurcze Pieczone, na co najmniej 30 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać w żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez Klientów Zamówieniami, przed wejściem w życie Regulaminu.

Data opublikowania Regulaminu: 30 października 2020 r.