Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu „Pocztówka z wakacji”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs „Pocztówka z wakacji” (dalej „Konkurs”) jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizatorem Konkursu jest Złoty Kur Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą 46-112 Świerczów ul. Brzeska 92A, NIP 7521454405, REGON 366085613.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 3. Konkurs ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku Organizatora.
 4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w przepisach Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 6. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu serwisu Facebook: https://www.facebook.com/SiecKurczePieczone 
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Fanpage, ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu ponosił Fanpage w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, uczestnicy Konkursu powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji konkursu
 8. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, oraz która spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie

§ 3 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs rozpocznie się dnia 6 września 2022 r. o godz. 12:00 , a zakończy dnia 15 września 2022 r., o godz. 12:00.
 2. Konkurs zostanie opublikowany w poście zamieszczonym na Fanpageu Organizatora.
 3. Uczestnictwo w Konkursie polega na dodaniu wakacyjnego zdjęcia wraz z opisem pod konkursowym postem (w komentarzu) na Fanpageu Organizatora.
 4. Jedna osoba może udzielić tylko jednej Odpowiedzi konkursowej. W przypadku udzielenia większej liczby Odpowiedzi konkursowych ocenie będzie podlegać Odpowiedź konkursowa udzielona w pierwszej kolejności.
 5. Odpowiedź konkursowa nie może być edytowana. Odpowiedzi konkursowe edytowane nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i/lub nie uwzględniania w Konkursie Odpowiedzi konkursowych:
 1. niezgodnych z regulaminem Fanpage’a,
 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich,

§ 4 NAGRODY I ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców Konkursu
 2. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora. Wybierając Zwycięzców Komisja będzie brała pod uwagę prawidłowość, kompletność, jakość, pomysłowość oraz kreatywność. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzców.
 3. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony dnia 15 września 2022 r. na Fanpage’u poprzez poinformowanie Zwycięzców o wygranej poprzez wymienienie ich imion i nazwisk przez Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym.
 4. W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody dla Zwycięzców. Zwycięzca, który zajmie I miejsce otrzyma smartwatche Redmi Smart Band Probon. Zwycięzca, który zajmą II miejsce otrzyma głośnik JBL GO2. Zwycięzca, który zajmie III miejsce otrzyma voucher do sieci Kurcze Pieczone o wartości 100 zł.
 5. Każdy Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 6. Żaden ze Zwycięzców nie ma prawa do wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
 7. Nagrody można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub jednym z punktów sieci Kurcze Pieczone. Dopuszczalna jest także wysyłka nagrody drogą pocztową.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników do Organizatora w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres: Złoty Kur Sp. z o.o. Sp. K. 46-112 Świerczów ul. Brzeska 92A.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w § 5 pkt 1. niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym, w terminie 7 dni od dnia skutecznego złożenia reklamacji, na wskazany w reklamacji adres do korespondencji.
 6. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Złoty Kur Sp. z o.o. Sp. K. 46-112 Świerczów ul. Brzeska 92A.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
 1. realizacji Konkursu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to cele są prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, c. marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 

 1. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a także przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w celach marketingowych.
 2. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty posiadające prawo dostępu do danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań spoczywających na Administratorze.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).